top of page
DSC07206Clitch_edited4.jpg

Tervetuloa
FIRE-tutkimuskollektiivin
sivulle

FireKollektiiviLogo_EngFont1_RGB_300ppi.png
Mikä on FIRE-tutkimuskollektiivi

Kun lapsilta kysytään heidän elämänsä tärkeimpiä asioita, TOP-5 -listalle nousevat aina seuraavat asiat: että olisi kavereita, että saisi olla turvassa, että ei tarvitsisi pelätä toisia oppilaita. Kaverisuhteiden kivalta mutta myös kurjalta tuntuvat asiat ovatkin osa kaikkien lasten arkipäivää. Kaverisuhteiden kipukohdat voivat painaa lapsen mieltä enemmän kuin aikuiset ehkä tulevat ajatelleeksi. Siksi on tärkeää, että keskustelua lasten kaverisuhteista käydään aktiivisesti ja että sille varataan aikaa ja resursseja niin kotiarjessa kuin esimerkiksi koulujen toiminnassa. Tämä työ on FIRE-tutkimuskollektiivin ytimessä. 

 

FIRE-tutkimuskollektiivin tavoitteena on edistää lasten ja nuorten turvallisia kaveri- ja vertaissuhteita. Tavoitteena on tunnistaa sukupuolen ja vallan kytkökset sekä epäreilu vallankäyttö mahdollisimman varhain ennen niiden pitkittymistä ja hankaloitumista kiusaamiseksi.


Tutkimme, kehitämme ja toteutamme yhdessä lasten ja koulujen kanssa erilaista luovaa toimintaa – työpajoja, aktivistisia tempauksia ja kampanjoita – lasten hyvinvoinnin ja vertaissuhteiden teemoista. Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta lasten kaverisuhteiden vallasta ja häirinnästä sekä tutkia taidelähtöisiä ja tutkimusaktivistisia menetelmiä, joiden avulla lasten olisi turvallista ilmaista ja käsitellä vertaissuhteiden häirintäkokemuksia ja rakentaa entistä turvallisempia kaverisuhteita. Lisäksi tutkimme keinoja kommunikoida lasten kokemuksia toisille lapsille, aikuisille, kasvattajille ja päättäjille pysyvämmän muutoksen aikaansaamiseksi.


FIRE-tutkimuskollektiivin muodostaa ryhmä lasten ja nuorten vertaissuhteiden valtavinoumien ympärillä työskenteleviä tutkijoita ja eri alojen ammattilaisia. Kollektiiviin kuuluu tutkijoita Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta, mediatuottaja, taiteilijoita, kasvatusalan ammattilaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita. Tutustu tiimiin tarkemmin täällä.

Fire_hands1-2.jpg
Miksi FIRE?
Moni ei tule ajatelleeksi, että kiusaaminen on vain jäävuoren huippu.

Sitä ennen lasten ja nuorten välisissä suhteissa tapahtuu monenlaista vahingoittamista. Se on toimintaa, joka tapahtuu satunnaisen väkivallan, kiusoittelun, huumorin, yhteisesti sovitun toiminnan, kaveruuden ja välittämisen rajapinnoilla. Se kietoutuu myös lasten ja nuorten välisiin suosiojärjestelmiin. Tämä vahingoittaminen on usein tiedostamatonta, normalisoitunutta ja/tai hienovaraista. Siksi sitä on vaikea havaita.

Eräs tällainen vahingoittamisen muoto on sukupuolistunut häirintä. Se tarkoittaa sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyvää huomiota, joka tuntuu kohteena olevasta tai muista lapsista hämmentävältä, ei-toivottavalta tai nololta. Se voi olla seksuaalisesti värittynyttä vitsailua tai vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevaa sukupuolta halventavaa puhetta. Häirintää on myös se, jos lapsi joutuu arvioimaan omaa ”kelvollisuuttaan” romanttisessa merkityksessä. Häirintää voi esiintyä sekä tyttöjen ja poikien keskinäisissä että sukupuolten välisissä suhteissa. Tutkimusten mukaan häirintä lasten vertaissuhteissa voi olla näkyvää, mutta usein se on hyvin hienovaraista. Häirintä kietoutuu usein kaveruuteen, seurustelunomaisiin suhteisiin tai tyttönä tai poikana olemisen paineisiin. Lasten vertaissuhteissa tapahtuvaa häirintää ei siten ole välttämättä helppo tunnistaa, sillä se on usein voimallinen sekoitus jännitystä ja jäynää tai hauskuutta ja harmia. Lisäksi häirintä tapahtuu usein ennen kuin vinoutuneet valtasuhteet muuttuvat kiusaamiseksi.

Suurin osa lapsista kokee jäävänsä yksin häirintään liittyvissä kysymyksissä. Lasten väliset vinoutuneet suhteet vaikuttavat kielteisesti lasten hyvinvointiin, turvallisuuteen ja kouluviihtyvyyteen. Pitkään jatkuneet vinoutuneet suhteet saattavat myös luoda pohjaa aikuisiän lähisuhdeväkivallalle ja seksuaaliselle häirinnälle.

FIRE-kollektiivin pyrkimyksenä on lisätä tietoisuutta siitä, että häirintä on arkipäivää monelle alakouluikäiselle lapselle sekä siitä, että kouluissa annettavalla suhdekasvatuksella on merkittävä tehtävä mahdollisesti myöhemmissä elämänvaiheissa tapahtuvan häirinnän ennaltaehkäisijänä. Tämä olisi syytä huomioida niin lainsäädännössä, toimenpiteissä kuin opetukseen osoitettavassa resurssoinnissakin. Uskomme, että uuden tutkimustiedon, luovien menetelmien, tietoisuuden lisäämisen ja lasten vertaissuhteiden tukemisen avulla lapsia voidaan auttaa luomaan tasa-arvoisia ja toista kunnioittavia ihmissuhteita.

BG-workshop2.jpg

Mitä FIRE
tarkoittaa?

’FIRE’ viittaa kollektiivin ytimessä olevaan kipinään ja tahtoon vaalia ja rakentaa sellaista tutkimuslähtöistä toimintaa ja erilaisten toimijoiden verkostoja, jotka aktivoivat muutosta kohti turvallisia kaverisuhteita. FIRE on lyhenne kollektiivin englanninkielisestä otsikosta, jossa kiteytyvät työmme teoreettiset, metodologiset ja eettiset sitoumukset.

Fostering, to foster = vaaliminen, vaalia
Feministinen ja sukupuolentutkimus

 

Intra-action = yhteismuotoutuvuus
Intra-aktivismi

 

R

Relationships = suhteet
Relationality = suhteisuus
Responsibility, response-ability = vastuullisuus
Research = tutkimus

E

Education = kasvatus
Educational research = kasvatustieteellinen tutkimus
Enabling = mahdollistava

Tutkimushankkeet

FIRE-kollektiivin toiminta kytkeytyy käynnissä oleviin ja jo päättyneisiin tutkimushankkeisiin, jotka keskittyvät sukupuolen, väkivallan ja vallan kietoumiin lasten vertaiskulttuureissa ja kasvatuksen ympäristöissä, sekä siihen, kuinka näitä kysymyksiä voidaan käsitellä eettisesti kestävillä tavoilla yhdessä lasten kanssa.

Tällä hetkellä tätä työtä tehdään Suomen akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa Taidelähtöiset menetelmät ja tutkimusaktivismi seksuaalisen häirinnän tutkimiseksi ja käsittelemiseksi alakouluikäisten vertaissuhteissa (2019-2023) sekä Oulun yliopiston Eudaimonia-instituutin rahoittamassa hankkeessa Intervening sexual harassment in primary school: how arts and research activism matter (2022-2025). Hankkeiden vastuullisena johtajana toimii Tuija Huuki.

AKA_LA35_vaaka__EN_B3__NEGA.png
bottom of page